Gescheiden rioleringsstelsel

De Vlaamse Regelgeving Milieu (VLAREM II) stelt duidelijk dat het verboden is huishoudelijk afvalwater te lozen in het gedeelte van een gescheiden riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. De lozing van hemelwater is verboden in het gedeelte bestemd voor de afvoer van afvalwater.

Een gescheiden rioleringsstelsel is nuttig, ook als in uw woning het regenwater al gescheiden is van het afvalwater.

Het biedt immers niets dan voordelen:

  • Bij hevige regenbuien vermijden we dat de riolen het water niet meer kunnen slikken met overstromingen tot gevolg. Het vuile water komt niet meer zo snel in de natuur terecht.
  • Het grondwaterpeil wordt op een natuurlijke wijze aangevuld.
  • Het regenwater komt niet in het dure waterzuiveringscircuit terecht waardoor men de installaties adequaat kan laten werken
  • U bespaart aanzienlijk op uw waterfactuur.

Een gescheiden rioleringsstelsel werkt het meest efficiënt wanneer de eigenaars van de aangesloten woningen ook een gescheiden privéafvoer aanleggen. Daarom verplicht de Vlaamse milieuwetgeving u om uw regenwater af te koppelen van zodra er een gescheiden rioleringsstelsel in uw straat aanwezig is. Als u dit niet doet mag uw watervoorzieningsbedrijf u niet meer aansluiten op het rioleringsnetwerk. Gelukkig hoeft het zelden zover te komen. U hoeft enkel ASG Technics te contacteren. Wij bekijken de toestand, gaan na welke werken utgevoerd moeten worden en klaren uiteindelijk het karwei voor u.

Gratis offerte